Participa

Formulari

Adjuntar l'article en format PDF, màxim 10MB.

h

Bases Premi Manuel Bonmatí

El Rotary Club de Girona, amb el desig d’homenatjar a Manuel Bonmatí Romaguera (Girona, 1903-1981), periodista gironí d’excepció i membre Rotary, ha constituït el premi periodístic que porta el seu nom.

 

El Premi Manuel Bonmatí distingeix un treball que versi sobre la ciutat i/o la societat gironina que hagi estat publicat o difós per un mitjà de comunicació escrit (imprès o digital), independentment de si el seu autor és o no és periodista.

Art. 1.- Treballs que poden optar al Premi Manel Bonmatí.

Podran optar al Premi Manel Bonmatí els treballs d’investigació, reportatges, cròniques o articles d’opinió publicats amb firma o pseudònim que versin sobre la ciutat de Girona i/o la seva societat.

Art. 2.- Definició dels treballs.

I.- Treball d’investigació: Treball que pot estar composat de diversos articles i que tracta d’un tema d’interès general.

 

II.- Reportatge: Treball que explica un fets i les seves circumstàncies, que és ocasional i no te continuïtat en el temps.

 

III.- Article d’opinió: Exposició d’idees o judicis de valor sobre un fet, una situació o un ambient.

 

IV.- Crònica: Narració directa i immediata d’una noticia que inclou elements valoratius.

Art. 3.- Format i mitjà de publicació.

Es valorarà el treball publicat en qualsevol mitjà de comunicació escrit, ja sigui imprès o digital, i editat a qualsevol país. L’autor haurà d’acreditar la data de la seva publicació i l’autoria.

Art. 4.- Llengua.

El treball que opti a ser premiat podrà haver estat escrit en qualsevol llengua. En cas que la llengua usada no fos el català o el castellà, caldrà presentar-lo degudament traduït a un d’aquests dos idiomes.

Art. 5.- Marc temporal de publicació o difusió.

Els treballs que es valoraran han d’haver estat publicats o difosos des de l’1 de novembre de 2022 fins al 31 d’octubre de 2023.

Art. 6.- Presentació dels treballs.

Els autors de treballs podran presentar-los directament a Rotary Club Girona a través de l’apartat “Participa” de la plana web www.premisbonmati.com.

Així mateix, el Rotary Club Girona pot recollir i seleccionar altres treballs.

Art. 7.- Dotació del premi.

El premi és únic i està dotat amb 1.500 euros. El jurat el pot declarar desert.

Art. 8.- Composició del jurat.

El jurat estarà format per conegudes personalitats del món del periodisme, de la història, de l’art i de les ciències designades pel Club Rotary de Girona.

El secretari del jurat sempre serà un membre del Club Rotary de Girona i tindrà dret a veu però no a vot en les deliberacions del jurat.

Art. 9.- Veredicte.

El veredicte del jurat serà inapel·lable, i es farà públic en el transcurs d’un acte que se celebrarà el mes de novembre de cada any a la ciutat de Girona.

Art. 10.- Obligacions dels premiats.

Els guanyadors del Premi accepten la difusió dels treballs guardonats que el Rotary Club Girona consideri procedent, mantenint els autors la seva propietat intel·lectual.

Art 11.- Resolució de conflictes.

Qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes bases serà resolt inapel·lablement pel jurat qualificador.