Participa

Formulari

Adjuntar l'article en format PDF, màxim 10MB.

h

Bases Premi Manuel Bonmatí

El Rotary Club de Girona , amb el desig de continuar fent homenatge al qui va ser un periodista d’excepció gironí i membre Rotary –- Manuel Bonmatí Romaguera – (Girona 1903 – 1981 ) ha constituït el present Premi periodístic que premia aquell treball que versi sobre la ciutat i societat gironina, realitzat per persona que sigui o no sigui periodista però que hagi estat publicat o difós per un mitjà de comunicació escrit o digital.

Art. 1.- Treballs que opten al Premi Manel Bonmatí.

Podran optar al Premi Manel Bonmatí:

1.- Qualsevol treball d’investigació, reportatge, article o crònica publicats amb firma o pseudònim que versin sobre la ciutat de Girona i la seva societat.

2.- Qualsevol tasca informativa en el marc de la ciutat de Girona.

Cada premiat ho serà dins de cada una de les categories que s’ha descrit i la seva qualificació vindrà determinada pel propi jurat del premi, amb independència de la qualificació atorgada pel seu propi autor.

Art. 2.- Definició dels treballs.
Seguidament es descriuen els conceptes dels treballs que poden ser objecte de valoració.

I.- Treball d’investigació: Treball d’investigació que pot estar composat de varis articles i que tracta d’un tema d’interès general.

II.- Reportatge: Explicació de fets actuals que no son noticia però que ho poden arribar a ser. Es un treball que explica uns fets i les seves circumstàncies, que és ocasional i no té continuïtat en el temps. Estil narratiu i creador però totalment objectiu.

III.- Article: Exposició d’idees o judicis de valor sobre un fet que ha succeït.

IV.- Crònica: Narració directe i immediata d’una noticia que inclou elements valoratius.

Pel que fa referència al premi per la millor tasca informativa, es tracta d’un Premi independent al propi dels treballs relacionats i no necessariament s’ha d’atorgar cada anualitat.

Art. 3.- Format i medi de publicació.
Es valorarà qualsevol treball publicat en qualsevol medi de comunicació escrit o digital i editats en qualsevol país, sempre i quan es pugui demostrar la seva publicació i autoria.
Art. 4.- Llengua.
El treball que opta el Premi podrà haver estat escrit en qualsevol llengua, exigint únicament que en cas de que la llengua de la seva publicació no fos el Català o el Castellà, el text haurà de presentar-se degudament traduït.
Art. 5.- Marc temporal de publicació o difusió.
Els treballs que es valoraran han d’haver estat publicats o difosos des del el 1 de novembre fins el 30 d’octubre de cada any.
Art. 6.- Presentació dels treballs.

Els autors de treballs podran presentar-los directament a Rotary Club Girona – AC Palau de Bellavista, Pujada dels Polvorins, 1. 17004 Girona, sense perjudici que la mateixa entitat pugui recollir i seleccionar altres treballs publicats.

Art. 7.- Dotació del premi.
El Premi serà únic, indivisible i podrà quedar desert. LE premi està dotat amb la quantitat de 1.500 Euros. Aquest quantitat podrà ser modificada a l’alça o a la baixa quan es cregui convenient pel Club Rotary de Girona.
Art. 8.- Composició del Jurat.
El jurat estarà format per conegudes personalitats del món del periodisme , de la història , de l’art i de les ciències i els membres que designi el Club Rotary de Girona. El Secretari del premi sempre serà un membre del Club Rotary de Girona i aquest com a secretari del premi tindrà dret a veu però no a vot en les deliberacions del jurat.
Art. 9.- Veredicte.

El veredicte del jurat serà inapel·lable, i es farà públic en el transcurs d’un acte que es celebrarà cada any a la ciutat de Girona.

Art. 10.- Obligacions dels premiats.
Els guanyadors del Premi accepten la difusió dels treballs guardonats que el Rotary Club Girona consideri procedent, però mantenint els autors la seva propietat Intel·lectual.
Art 11.- Resolució de conflictes.
Qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes Bases serà resolt inapel·lablement pel Jurat Qualificador.